Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád ZKO

 

I.            Členství v organizaci

II.           Práva a povinnosti členů

III.          Členské příspěvky

IV.          Výcvikové dny

                                   I. Členství v organizaci:

Členem Základní kynologické organizace (dále jen ZKO) se může stát každý, kdo souhlasí s posláním a úkoly Českého kynologického svazu (dále jen ČKS) a vnitřním řádem ZKO. O přijetí člena rozhoduje výbor ZKO na základě písemné přihlášky. U mladšího 18 let vysloví písemný souhlas jejich zákonný zástupce.

Výbor ZKO má právo vydat zamítavé rozhodnutí a člena nepřijmout. K zamítavému rozhodnutí o přijetí za člena se lze písemně odvolat do 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí k výboru ZKO.
O odvolání s konečnou platností rozhoduje členská schůze ZKO.
Hostujícím členem ZKO se může stát člen jiné kynologické organizace, který souhlasí s posláním, úkoly a vnitřním řádem ZKO.  O přijetí rozhoduje výbor ZKO.
Členství v ZKO je možné ukončit na základě:
    a) úmrtím člena
    b) písemným prohlášením člena o jeho vystoupení
    c) vyloučením člena
Vyloučit člena lze:
    a) dopustí-li se hrubého porušení povinností člena ZKO
    b) pro opětovné porušení povinnosti člena ZKO závažnějšího rázu
    c) pro opětovné a hrubé porušování Zákona na ochranu zvířat
O vyloučení člena rozhoduje členská schůze. Člen musí být nejméně 14 dní před konáním schůze písemně seznámen s důvody, pro které je jeho vyloučení navrhováno.
Členovi musí být dána možnost se na schůzi hájit. Nedostaví-li se, je členství považováno za ukončené.
 

 

                                   II. Práva a povinnosti člena:
Práva členů
 volit a být volen do orgánů ZKO
 podílet se na všech činnostech ZKO
 být informován o činnosti a hospodaření ZKO
 účastnit se zkoušek, závodů a chovatelských akcí
 zúčastňovat se školení a seminářů pořádané ZKO
 používat ve výcvikových hodinách k výcviku svého psa pomůcek, které jsou majetkem ZKO
 
Povinnosti členů:
 Dodržovat tento vnitřní řád, stanovy ČKS a Zákon o ochraně zvířat,
 řádně a včas platit členské příspěvky dle článku III. vnitřního řádu
 za neplnoleté členy zodpovídá zákonný zástupce.
 
  Na cvičiště docházet pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci a má platné očkování.
 
  Psovod je povinen upozornit výcvikáře na všechny skutečnosti, které by vedly k narušení plynulého výcviku (agresivní neovladatelný pes, bojácný pes, nemoc psa, reakce na střelbu, pes útočící na jiné psy).
Venčit psa mimo cvičební prostor, prostor na venčení psů je pouze podél asfaltové  silnice od vjezdu ze silnice k překážkám klubu, směr obec Luka a v zatáčce před mostkem (viz přiložená mapka).
 
Volný pohyb psů na hřišti a kolem klubovny – pokud se nejedná o výcvik – JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN – v případě porušení této povinnosti je po majiteli psa vyžadována pokuta 50 Kč
 
 Pokud se stane i přes toto opatření nehoda v podobě výkalu psa, je majitel povinen toto neprodleně uklidit.
 
 Psi budou odloženi na úvazových kolících v zadní části cvičiště za překážkami a nebo v autech majitelů, v žádném případě nebudou uvázáni před klubovnou, kantýnou a šatnami fotbalistů.
 
Pokud bude mít ZKO k dispozici zázemí fotbalistů, bude po každém vyžadován poplatek 20 Kč za osobu na pokrytí nezbytných výloh souvisejících s používáním klubovny, výše uvedená částka bude evidována a poté předána zástupcům fotbalového klubu.
 
 Cvičiště, jeho zařízení a výcvikové pomůcky neničit, po individuálním využití výcvikové plochy uvést cvičiště do původního stavu (uklidit překážky).
 
 Nenarušovat průběh výcviku a řídit se pokynů výcvikáře.
Háravé feny mají povolen přístup na výcvikovou plochu po dohodě s  výcvikářem.
 
 Dodržovat určenou výcvikovou dobu dle článku V. vnitřního řádu.
 Za škody způsobené psem zodpovídá a škodu hradí psovod.
 Pomáhat dle svých možností a schopností při pořádání akcí,
 odkládat psy na místa tomu určená (pes na úvazu s náhubkem),
 o nutnosti použití náhubku rozhoduje výcvikář.
             
                     III. Členské příspěvky
Řádné členské příspěvky jsou stanoveny a schváleny v takovéto výši:
    a) 250,-- Kč ročně pro členy ZKO, částka je splatná nejpozději do
       31.12. kalendářního roku na rok budoucí.
    b) 100,-- Kč měsíčně pro hostující členy ZKO
    c) 50,-- Kč za hodinu výcviku psa pro nečleny klubu ZKO
 
                                     IV. Výcvikové dny
Výcvikové dny a hodiny byly stanoveny takto:
    a) sobota od 10:00 hodin
 
Ostatní dni po individuální domluvě s výcvikářem.
 
SITUAČNÍ MAPA – MÍSTO OZNAČENÉ ČERVENOU BARVOU SLOUŽÍ K VENČENÍ PSŮ – VOLNÝ POHYB PSŮ PO CVIČIŠTI OZNAČEN ŽLUTĚ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN
 

mapa-venceni-ozn.jpg